Polityka prywatności

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO (ART. 13 RODO)

Kto jest administratorem danych osobowych?

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Biuro Nieruchomości Expert  z siedzibą w 14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3A/1.

Kontakt z administratorem możliwy jest:

biuro@nieruchomosci-expert.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”).

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi pośrednictwa przy sprzedaży, zakupie, najmie lub wynajmie nieruchomości. Przekazane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotów, z którymi Biuro Nieruchomości Expert, podpisało umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych dla Biura Nieruchomości Expert, jest dobrowolne ale konieczne w celu wykonania umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

Komu powierzamy przetwarzanie twoich danych osobowych?

Dane osobowe powierzamy

Administrator danych nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przysługujące uprawnienia dotyczące danych osobowych:

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: